Školní řád - Bradavice


 1. Obecná ustanovení
  1. Základní lidská práva zajišťují všem osobám poklidné žití na hradu, bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženství, politické názory, rozdíl majetku, příslušnosti k etnické menšině, či jiného sociálního postavení.
  2. Školní řád upravuje pravidla pobytu, chování studentů/profesorů a je závazný pro jejich pobyt ve škole a školních pozemcích. Součástí tohoto řádu jsou také pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování.
  3. Studenti a profesoři se k sobě navzájem chovají s úctou a nedopouštějí se lží ani podvodů. Projevy šikany či jiné nesnášenlivosti vůči spolužákům nebo sobě samému je student vždy povinen oznámit svému kolejnímu řediteli, případně vedení školy.
  4. Tento dokument platí pro všechny obyvatele hradu. Výjimky ke školnímu řádu smí udělit pouze ředitel školy.
 2. Organizace školního roku
  1. Školní rok
   1. Studium se skládá ze sedmi ročníků.
   2. Na jeden školní rok náleží 10 vyučovacích hodin pro každý předmět.
   3. Na začátku každého školního roku jsou studenti prvního ročníku rozřazeni do kolejí (Nebelvír, Mrzimor, Havraspár a Zmijozel), pro kterou sbírají body do celoroční soutěže o školní pohár.
   4. Studenti jsou bodově ohodnocováni za známky, docházku, aktivitu v hodinách, atp. V případě kázeňských prohřešků jim mohou být body strženy.
  2. Výuka
   1. Na začátku každého školního roku je studentům umožněn zápis do předmětů, a to pouze do konce třetího výukového termínu, ve kterém je studentům odebrána možnost se svévolně odhlásit z hodiny. V případě potřeby o odhlášení z předmětu po tomto termínu může student kontaktovat vyučujícího daného předmětu a ten následně rozhodne, zdali jeho žádosti vyhoví, či nikoliv.
   2. Student má povinnost se přihlásit alespoň do jednoho specializaci určujícího předmětu. Neplnění povinností studia je bráno jako porušení školního řádu a může být důvodem pro ukončení poklidného života studenta na Bradavickém hradu.
   3. Pokud student prokáže zvýšenou aktivitu v hodině, tak může získat body navíc, které mu profesor přidělí dle vlastního uvážení.
  3. Specializaci určující předmět
   1. Specializaci určující předmět (dále jen SUP) je předmět, který určuje studentovu specializaci a je volen v prvním ročníku. Pro postup do dalšího ročníku musí mít student z tohoto předmětu nejhůře známku Mizerný.
   2. SUP si může student zvolit až po třetím týdnu výuky, kdy je již plně obeznámen s tím, který předmět je mu nejbližší.
   3. SUP lze změnit pouze v případě písemné žádosti, kterou student odešle některému ze členů vedení.
   4. SUP si student vybírá z následujících předmětů: Obrana proti černé magii, Kouzelné formule, Přeměňování, Lektvary
  4. Zkoušky NKÚ a OVCE
   1. Zkoušky Náležité kouzelnické úrovně (dále jen NKÚ) jsou skládány z předmětů, které se studují do 5. ročníku a výše.
   2. NKÚ se skládá z písemné části, praktické části a obhajoby své práce s odborným zaměřením pro předmět, ze kterého student skládá zkoušku NKÚ.
   3. Pokud student složí zkoušku NKÚ, tak dostane “Osvědčení o složení zkoušky NKÚ z [Předmět]”.
   4. Zkouška Ohavně vyčerpávajících celočarodějných examenů (dále jen OVCE) je skládána z předmětů, které se studují do 7. ročníku.
   5. Zkouška OVCE se skládá z písemné části, praktické části a obhajoby své závěrečné práce s odborným zaměřením pro předmět, ze kterého student skládá zkoušku OVCE.
   6. Po úspěšném složení zkoušky OVCE student získává plné kouzelnické vzdělání a může ukončit studium.
 3. Chod školy
  1. Vyučování
   1. Vyučování začíná vždy v celou hodinu (17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00) a končí po 55 minutách (17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 21:55).
   2. V případě, že se profesor nedostaví do 10 minut od začátku vyučování, je student povinen to nahlásit příslušnému děkanovi.
  2. Chování v prostorách hradu
   1. Studenti udržují všechny prostory hradu čisté. Nikde neodhazují odpadky apod.
   2. Vstup do učeben je studentům povolen pouze v době vyučování. Mimo vyučování se zde studenti smí zdržovat pouze po domluvě s vyučujícím.
   3. Na chodbách se studenti zbytečně nezdržují, chovají se tiše a ukázněně. Nevytvářejí hloučky a neznemožňují průchod ostatním.
   4. Ve velké síni se studenti smí zdržovat i ve volném čase. Musí se však chovat ukázněně a nedělat hluk. Schází se zde při každém jídle, přičemž se chovají slušně, nepokřikují a nezačínají jídelní bitvy.
   5. Vstup do kuchyně je zakázán bez dozoru pedagoga, nebo člena studentské rady.
   6. Ve společenských místnostech se studenti chovají ukázněně. Je přísně zakázáno provozovat zde jakákoliv kouzla, rozdělávat oheň mimo krb, odpalovat rachejtle či provozovat jakékoliv jiné hazardní činnosti.
   7. V ložnicích se student chová tiše, vždy si stele postel a udržuje ji čistou.
  3. Chování na venkovních pozemcích
   1. Do jezera smí student vlézt pouze na povolení pověřené osoby, vodu z jezera nesmí pít a případné zranění ihned oznámí na ošetřovně. Do jezera nesmí být vhazovány žádné předměty, zvířata či jiné osoby.
   2. Na hradním nádvoří studenti nesmí dělat nepořádek. Nesmí napadnout jiného studenta, pokud tak učiní, tak bude potrestán podle závažnosti. Student nesmí nijak manipulovat s objekty na hradním nádvoří, pokud tak učiní, bude bodově potrestán. Student nesmí provozovat žádné nelegální akce. Pokud bude přistižen při nějaké této akci, tak bude potrestán podle závažnosti. Student nesmí přeskakovat přes lavičky, nebo vykonávat jinou činnost, při které by se zranil.
   3. Přísný zákaz vstupovat bez doprovodu profesora do Zapovězeného lesa.
  4. Používání kouzel
   1. Mimo budovu školy je zakázáno používat jakákoliv útočná kouzla, nejsou-li k tomu studenti vyzváni pedagogem.
   2. Kouzlení mimo pozemky školy je zakázáno všem studentům mladších 17 let.
   3. Na všech veřejných místech školy (společenské místnosti, Velká síň, chodby, toalety atd.) je kouzlení zakázáno. Výjimku tvoří cvičebny kouzel.
   4. Kouzlení ve třídách je povoleno pouze za přítomnosti vyučujícího a po jeho povolení.
   5. Za účelem nácviku kouzel je v prostorách cvičebny povoleno kouzlit i bez dozoru pedagogického pracovníka. Studenti mají povoleno trénovat útočná a jiná kouzla pouze na figurínách, rozmístěných po cvičebně.
   6. Je přísně zakázáno používat jakákoli útočná kouzla, či kletby proti studentům, či pracovníkům školy.
  5. Večerka
   1. V hradu: Pozemky školy - 22:00 až 5:30 (nonRPG), prostory v hradu - 23:00. Poté mohou být studenti pouze v kolejních, společenských místnostech.
   2. Výjimka je udělena jen prefektům do 23:30 (pro potřebnou kontrolu studentů)
 4. Práva a povinnosti studentů
  1. Studenti jsou povinni:
   • Dodržovat školní řád, pokyny a předpisy školy.
   • Řádně se vzdělávat.
   • Účastnit se výuky předmětů, na které se přihlásili a v případě nepřítomnosti se slušně omluvit.
   • Neohrožovat bezpečí a zdraví obyvatelů hradu a své.
   • Plnit pokyny pedagogů, případně jiných pracovníků školy.
   • Nosit čistou a upravenou školní uniformu.
   • Dbát na svůj upravený zevnějšek.
   • Nepoškozovat majetek školy a spolužáků.
   • Vyjadřovat se slušným způsobem jak ke spolužákům, tak k pracovníkům školy.
  2. Studenti mají zakázáno:
   • Užívat jakékoli omamné a návykové látky. To zahrnuje i alkohol a cigarety.
   • Napovídat při zkoušení.
   • Opisovat při písemných zkouškách a používat nepovolené pomůcky.
   • Vzdálit se při vyučování a školních akcích z určeného místa bez souhlasu vyučujícího či pedagogického dozoru.
   • Nosit do vyučovacích hodin věci, které nesouvisí s výukou.
   • Navštěvovat ložnice opačného pohlaví.
   • Vstupovat do cizích kolejí.
   • Létat na koštěti bez dozoru profesora.
   • Plavat v jezeře bez dozoru profesora.
   • Vstupovat do Zapovězeného lesa bez dozoru zaměstnance školy.
   • Přechovávat věci nebezpečné pro život a zdraví obyvatelů školy
  3. Studenti mají právo:
   • Na poklidné studium a žití ve škole.
   • Na informace o výsledcích v průběhu svého vzdělání.
   • Na řádný průběh vzdělání a prostor pro důkladné samostudium
   • Požádat o pomoc či radu kolejního ředitele, profesora či jiného pracovníka školy, jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni.
   • Vlastnit zvířata: Sovu, kočku, žábu, kluběnku, nebo krysu, a to pouze v případě, že se nebudou nacházet v prostorách hradu s výjimkou kolejních místností, ložnic a klubovny.
   • Studentům je povoleno přijímat sovy ve Velké síni, avšak jen za účelem vyřízení korespondence.
 5. Bodování
  1. Součástí studia v Bradavicích je tzv. povinný bodovací systém. K jeho náležitostem patří:
   1. Bodové ohodnocení výkonu studenta
   2. Vztahuje se na aktivitu během vyučování, kvalitu písemných prací, nepovinných prací a mimořádných (mimo)školních skutků.
   3. Hodnocení výsledků v jednotlivých předmětech je prováděno klasifikací ve stupních prospěchu společně s bodovým ohodnocením:
    • V (1) Vynikající [30 bodů]
    • N (2) Nad očekávání [20 bodů]
    • P (3) Přijatelný [10 bodů]
    • M (4) Mizerný [5 bodů]
    • H (5) Hrozný [0 bodů]
    • T (7) Troll [-15 bodů]
  2. Orientační sankční bodové ohodnocení
  3. Nedodržování večerky -30b (v budově školy)
   -50b (mimo budovu školy)
   Vstup do Zapovězeného lesa -50b
   Drzost k pedagogům -20b
   Drzost ke členům studentské rady -10b
   Běhání po chodbách školy -5b
   Napadení spolužáka -25b
   Napadení profesora -60b
   Porušení školního řádu -15b až -25b (dle závažnosti)
   Nenošení uniformy -10b
   Nedovolené užívání kouzel -15b
   Vykřikování v hodinách -5b
   Poškozování majetku školy až -50b
   Vstup do cizích kolejí -40b
   Užívání návykových látek -30b
   Vulgární vyjadřování -10b
   Nedovolené létání na koštěti -15b
   Napovídání při zkoušení -10b
   Nepředložení studijního indexu -15b
   Plagiát domácích úkolů a soutěží -40b
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací