Školní řád - Ilvermorny


 1. Obecná ustanovení
  1. Základní lidská práva zajišťují všem osobám poklidné žití na hradu, bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženství, politické názory, rozdíl majetku, příslušnosti k etnické menšině, či jiného sociálního postavení.
  2. Školní řád upravuje pravidla pobytu, chování studentů/profesorů a je závazný pro jejich pobyt ve škole a školních pozemcích. Součástí tohoto řádu jsou také pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování.
  3. Studenti a profesoři se k sobě navzájem chovají s úctou a nedopouštějí se lží ani podvodů. Projevy šikany či jiné nesnášenlivosti vůči spolužákům nebo sobě samému je student vždy povinen oznámit svému kolejnímu řediteli, případně vedení školy.
  4. Tento dokument platí pro všechny obyvatele hradu. Výjimky ke školnímu řádu smí udělit pouze ředitel školy.
 2. Organizace školního roku
  1. Školní rok
   1. Studium se skládá ze sedmi ročníků, přičemž forma studia je 3+2+2 - z toho poslední dva roky nejsou povinné, avšak pokud se pro ně student rozhodne, budou mu uděleny výhody, mezi nimi i upřednostnění při výběru nových profesorů.
   2. Do prvního ročníku může nastoupit pouze student, který dosáhl věku 15 let.
   3. První tři roky studia jsou studenti povinni během prázdnin nechávat své hůlky v Ilvermorny, po úspěšném absolvování třetího ročníku si student může vzít svou hůlku domů a vzhledem k předpokládanému dosažení plnoletosti již smí používat kouzla i mimo pozemky univerzity.
   4. Na jeden školní rok náleží 10 vyučovacích hodin pro každý předmět.
   5. Na začátku každého školního roku jsou studenti prvního ročníku rozřazeni do 4 kolejí (Rohad, Wampus, Bouřňák, Paskřet), načež pro tu svou sbírají body do celoroční soutěže o školní pohár.
   6. Studenti jsou ohodnocováni body a kredity za známky, docházku, aktivitu v hodinách, atp. V případě kázeňských prohřešků jim mohou být body strženy.
  2. Výuka
   1. Na začátku každého školního roku je studentům umožněn zápis do předmětů, a to pouze do konce třetího výukového termínu, ve kterém je studentům odebrána možnost se svévolně odhlásit z hodiny. V případě potřeby o odhlášení z předmětu po tomto termínu může student kontaktovat vyučujícího daného předmětu a ten následně rozhodne, zdali jeho žádosti vyhoví, či nikoliv.
   2. Student má povinnost se přihlásit alespoň do jednoho specializaci určujícího předmětu. Neplnění povinností studia je bráno jako porušení školního řádu a může být důvodem pro ukončení poklidného života studenta na Ilvermorny.
   3. Pokud student prokáže zvýšenou aktivitu v hodině, tak může získat body navíc, které mu profesor přidělí dle vlastního uvážení.
  3. Specializaci určující předmět
   1. Specializaci určující předmět (dále jen SUP) je předmět, který určuje studentovu specializaci a je volen v prvním ročníku. Pro postup do dalšího ročníku musí mít student z tohoto předmětu nejhůře známku E.
   2. SUP si může student zvolit až po třetím týdnu výuky, kdy je již plně obeznámen s tím, který předmět je mu nejbližší.
   3. SUP lze změnit pouze v případě písemné žádosti, kterou student odešle některému ze členů vedení.
   4. SUP si student vybírá z následujících předmětů: Obrana proti černé magii, Kouzelné formule, Přeměňování, Lektvary.
   5. Pro další informace si důkladně pročtěte i bod 2 v části Kreditový systém.
  4. Zkoušky NOAZ a SPE
   1. Na konci 5. ročníku studia skládají studenti Nesnestielně otravné absolventské zkoušky (dále jen NOAZ), jež se skládají z do té doby studovaných předmětů.
   2. NOAZ jsou skládány z písemné části, praktické části a obhajoby své práce s odborným zaměřením pro předmět, ze kterého student skládá NOAZ.
   3. Pokud student složí zkoušku NOAZ, tak dostane “Osvědčení o složení zkoušky NOAZ z [Předmět]”.
   4. Pokud si student zvolí studovat i následující dvouletou nadstavbu, skládá v závěrečném 7. ročníku zkoušku Strašlivě pokročilé exameny (dále jen SPE), která může být skládána z předmětů, které student do té doby studoval.
   5. SPE se skládají z písemné části, praktické části a obhajoby své závěrečné práce s odborným zaměřením pro předmět, z nějž student skládá SPE.
   6. Po úspěšném složení SPE student získává plné kouzelnické vzdělání, certifikát o úspěšném zakončení studie včetně dvouleté nadstavby, což mu může poskytnout určité výhody v budoucím životě (vizte bod 1.1. v Organizaci školního roku).
 3. Chod školy
  1. Vyučování
   1. Vyučování začíná vždy v celou hodinu (17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00) a končí po 55 minutách (17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 21:55).
   2. V případě, že se profesor nedostaví do 10 minut od začátku vyučování, je student povinen to nahlásit příslušnému děkanovi nebo garantovi předmětu.
  2. Chování v prostorách hradu
   1. Studenti udržují všechny prostory hradu čisté. Nikde neodhazují odpadky apod.
   2. Vstup do učeben je studentům povolen pouze v době vyučování. Mimo vyučování se zde studenti smí zdržovat pouze po domluvě s vyučujícím.
   3. Na chodbách se studenti zbytečně nezdržují, chovají se tiše a ukázněně. Nevytvářejí hloučky a neznemožňují průchod ostatním.
   4. Ve velké síni se studenti smí zdržovat i ve volném čase. Musí se však chovat ukázněně a nedělat hluk. Schází se zde při každém jídle, přičemž se chovají slušně, nepokřikují a nezačínají jídelní bitvy.
   5. Vstup do kuchyně je zakázán bez dozoru pedagoga, nebo člena studentské rady.
   6. Ve společenských místnostech se studenti chovají ukázněně. Je přísně zakázáno provozovat zde jakákoliv kouzla, rozdělávat oheň mimo krb, odpalovat rachejtle či provozovat jakékoliv jiné hazardní činnosti.
   7. V ložnicích se student chová tiše, vždy si stele postel a udržuje ji čistou.
  3. Chování na venkovních pozemcích
   1. Do jezera smí student vlézt pouze na povolení pověřené osoby, vodu z jezera nesmí pít a případné zranění ihned oznámí na ošetřovně. Do jezera nesmí být vhazovány žádné předměty, zvířata či jiné osoby.
   2. Na hradním nádvoří studenti nesmí dělat nepořádek. Nesmí napadnout jiného studenta, pokud tak učiní, tak bude potrestán podle závažnosti. Student nesmí nijak manipulovat s objekty na hradním nádvoří, pokud tak učiní, bude bodově potrestán. Student nesmí provozovat žádné nelegální akce. Pokud bude přistižen při nějaké této akci, tak bude potrestán podle závažnosti. Student nesmí přeskakovat přes lavičky, nebo vykonávat jinou činnost, při které by se zranil.
   3. Přísný zákaz vstupovat bez doprovodu profesora do Černého lesa.
  4. Používání kouzel
   1. Mimo budovu školy je zakázáno používat jakákoliv útočná kouzla, nejsou-li k tomu studenti vyzváni pedagogem.
   2. Kouzlení mimo pozemky školy je zakázáno všem studentům mladších 18 let.
   3. Na všech veřejných místech školy (společenské místnosti, Kruhový sál, chodby, toalety atd.) je kouzlení zakázáno. Výjimku tvoří cvičebny kouzel.
   4. Kouzlení ve třídách je povoleno pouze za přítomnosti vyučujícího a po jeho povolení.
   5. Za účelem nácviku kouzel je v prostorách cvičebny povoleno kouzlit i bez dozoru pedagogického pracovníka. Studenti mají povoleno trénovat útočná a jiná kouzla pouze na figurínách, rozmístěných po cvičebně.
   6. Je přísně zakázáno používat jakákoli útočná kouzla, či kletby proti studentům, či pracovníkům školy.
  5. Večerka
   1. V hradu: Pozemky školy - 22:00 až 5:30 (nonRPG), prostory v hradu - 23:00. Poté mohou být studenti pouze v kolejních, společenských místnostech.
   2. Výjimka je udělena jen prefektům do 23:30 (pro potřebnou kontrolu studentů)
 4. Práva a povinnosti studentů
  1. Studenti jsou povinni:
   • Dodržovat školní řád, pokyny a předpisy školy.
   • Řádně se vzdělávat.
   • Účastnit se výuky předmětů, na které se přihlásili a v případě nepřítomnosti se slušně omluvit.
   • Neohrožovat bezpečí a zdraví obyvatelů hradu a své.
   • Plnit pokyny pedagogů, případně jiných pracovníků školy.
   • Nosit čistou a upravenou školní uniformu.
   • Dbát na svůj upravený zevnějšek.
   • Nepoškozovat majetek školy a spolužáků.
   • Vyjadřovat se slušným způsobem jak ke spolužákům, tak k pracovníkům školy.
  2. Studenti mají zakázáno:
   • Užívat jakékoli omamné a návykové látky. To zahrnuje i alkohol a cigarety.
   • Napovídat při zkoušení.
   • Opisovat při písemných zkouškách a používat nepovolené pomůcky.
   • Vzdálit se při vyučování a školních akcích z určeného místa bez souhlasu vyučujícího či pedagogického dozoru.
   • Nosit do vyučovacích hodin věci, které nesouvisí s výukou.
   • Navštěvovat ložnice opačného pohlaví.
   • Vstupovat do cizích kolejí.
   • Létat na koštěti bez dozoru profesora.
   • Plavat v jezeře bez dozoru profesora.
   • Vstupovat do Černého lesa bez dozoru zaměstnance školy.
   • Přechovávat věci nebezpečné pro život a zdraví obyvatelů školy.
  3. Studenti mají právo:
   • Na poklidné studium a žití ve škole.
   • Na informace o výsledcích v průběhu svého vzdělání.
   • Na řádný průběh vzdělání a prostor pro důkladné samostudium.
   • Požádat o pomoc či radu kolejního ředitele, profesora či jiného pracovníka školy, jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni.
   • Vlastnit zvířata: Sovu, kočku, žábu, kluběnku, nebo krysu, a to pouze v případě, že se nebudou nacházet v prostorách hradu s výjimkou kolejních místností, ložnic a klubovny.
   • Studentům je povoleno přijímat sovy ve Velké síni, avšak jen za účelem vyřízení korespondence.
 5. Bodování
  1. Součástí studia v Bradavicích je tzv. povinný bodovací systém. K jeho náležitostem patří:
   1. Bodové ohodnocení výkonu studenta.
   2. Vztahuje se na aktivitu během vyučování, kvalitu písemných prací, nepovinných prací a mimořádných (mimo)školních skutků.
   3. Hodnocení výsledků v jednotlivých předmětech je prováděno klasifikací ve stupních prospěchu společně s bodovým ohodnocením:
    • A [30 bodů]
    • B [20 bodů]
    • C [10 bodů]
    • D [5 bodů]
    • E [0 bodů]
    • Fx [-15 bodů]
  2. Orientační sankční bodové ohodnocení
  3. Nedodržování večerky -30b (v budově školy)
   -50b (mimo budovu školy)
   Vstup do Černého lesa -50b
   Drzost k pedagogům -20b
   Drzost ke členům studentské rady -10b
   Běhání po chodbách školy -5b
   Napadení spolužáka -25b
   Napadení profesora -60b
   Porušení školního řádu -15b až -25b (dle závažnosti)
   Nenošení uniformy -10b
   Nedovolené užívání kouzel -15b
   Vykřikování v hodinách -5b
   Poškozování majetku školy až -50b
   Vstup do cizích kolejí -40b
   Užívání návykových látek -30b
   Vulgární vyjadřování -10b
   Nedovolené létání na koštěti -15b
   Napovídání při zkoušení -10b
   Nepředložení studijního indexu -15b
   Plagiát domácích úkolů a soutěží -40b
 6. Kreditový systém
  1. Součástí studia v Ilvermorny je tzv. povinný kreditový systém. K jeho náležitostem patří
   1. Kreditové ohodnocení výkonu studenta. Studenti s nejlepším kreditovým prospěchem mohou získat prospěchové stipendium, které uděluje rektor a/nebo prorektoři univerzty.
   2. Minimální počet zapsaných kreditů je 10, přičemž student musí splnit podmínku 1 specializaci určující a 2 další předměty.
   3. Student úspěšně absolvuje semestr, pokud nasbírá alespoň 8 kreditů a úspěšně absolvuje povinný předmět.
   4. Vztahuje se na aktivitu během vyučování, kvalitu písemných prací, nepovinných prací a mimořádných (mimo)školních skutků.
   5. Kreditové hodnocení žádným způsobem neovlivněje studentovu kolej, jde pouze o hodnocení studentů jako jednotlivců, díky kterému se přesně určí, zda student úspěšně absolvoval ročník a později i celé studium.
   6. Hodnocení výsledků v jednotlivých předmětech je prováděno klasifikací ve stupních prospěchu společně s bodovým ohodnocením:
    • A (1 - 1,49)
    • B (1,5 - 1,99)
    • C (2 - 2,49)
    • D (2,5 - 2,99)
    • E (3 - 3,49)
    • Fx (3,5 - 4)
  2. Student je povinen zapsat si jeden SUP (vizte bod 3 v Organizaci školního roku)
   1. SUP jsou – kouzelné formule, přeměňování, OPČM a lektvary. Za jeden z těchto předmětů student po úspěšném absolvování získává 6 kreditů, nehledě na známku, jakou z něho získal, pokud tedy nejde o známku Fx, v tom případě se předmět hodnotí jako neabsolvovaný.
   2. Hodnocení SUP:
    • Student je povinen zúčastnit se minimálně poloviny vyučovacích hodin, svou případnou neúčast je povinen omluvit nejpozději do dvou dnů od nepřítomnosti nebo předem.
    • Během semestru se objeví 2 hlavní testy, kterých se student musí zúčastnit, náhradní termíny jsou možné jen po dohodě s vyučujícím, pokud se vyučující rozhodně náhradní termín neudělit a student tak nebude mít absolvovány všechny testy, automaticky předmět neabsolvoval a jeho hodnecení je Fx.
    • Za jeden ze dvou hlavních testů může student získat nanejvýš 20 bodů, přičemž propuštěný ke zkoušce je jen v případě, že ze všech testů dohromady získá alespoň 21 bodů.
    • Profesor má právo přidat dle svého uvážení libovolný počet menších nepovinných testů, v tom případě je povinen snížit možný počet dosažených bodů u dvou povinných, aby se celkový součet možných dosažených bodů ze všech testů v semestru rovnal 40.
    • Na konci semestru se z předmětu koná zkouška, která může být ohodnocena až 60 body.
    • Aby student předmět úspěšně absolvoval alespoň na E, musí získat minimálně 51 bodů v součtu bodů ze všech testů a zkoušky.
    • Hodnocení výsledků v jednotlivých předmětech je prováděno klasifikací ve stupních prospěchu společně s bodovým ohodnocením:
     • A (100 - 90)
     • B (89 - 80)
     • C (79 - 70)
     • D (69 - 60)
     • E (59 - 51)
     • Fx (50 - 0)
   3. Udělování kreditů pro tyto předměty závisí od vyučujícího a aktivity studenta. Pokud student splní všechny výše uvedené body, získává 6 kreditů. V případě, že student zamešká větší množství hodin, budou mu kredity strhnuty podle závažnosti.
  3. Student je povinen zapsat si alespoň dva vedlejší předměty
   1. Vedlejší předměty jsou: létání, bylinkářství, DČAK, astronomie, jasnovidectví, studia mudlů, starodávné runy, POKT, věštění z čísel. Za tyto předměty student po úspěšném absolvování získává 2 kredity, nehledě na známku, jakou z nich získal, pokud nejde o známku Fx, v tom případě se předmět hodnotí jako neabsolvovaný.
   2. Hodnocení vedlejších předmětů:
    • Student je povinen zúčastnit se minimálně poloviny vyučovacích hodin, svou případnou neúčast je povinen omluvit nejpozději do dvou dnů od nepřítomnosti nebo předem. Pokud student zamešká více, než polovinu hodin, předmět automaticky neabsolvoval.
    • Během semestru se bude konat 1 test, kterého se student musí zúčastnit, náhradní termín není možný. Pokud se student testu nezúčastní, předmět neabsolvoval a jeho hodnocení je Fx.
    • Jestliže se vyučující rozhodne udělit během semestru více testů, součet jejich bodů se musí rovnat 30 a jeden z nich musí být hlavní, povinný. Celkem je možno z testů nasbírat 30 bodů, plus dalších maximálně 10 za aktivitu na hodinách.
    • Na konci semestru je z předmětu zkouška, k níž je student připuštěný bez ohledu na to, kolik bodů získal, čili ze zkoušky, pokud student během semestru nasbíral 40 bodů, potřebuje pouze 11 ze 70, aby měl předmět úspěšně zvládnutý na E.
    • Za každých + 10 bodov od 51 je známka o stupeň lepší:
     • A (100 - 90)
     • B (89 - 80)
     • C (79 - 70)
     • D (69 - 60)
     • E (59 - 51)
     • Fx (50 - 0)
   3. Udělování kreditů pro tyto předměty závisí na vyučujícím a aktivitě studenta. Pokud student splní všechny výše uvedené body, získává 2 kredity. Pokud však profesor uzná za vhodné, může studentovi jeden kredit strhnout.
   4. *body, které student získává za testy/zkoušku se NEROVNAJÍ bodům, které studenti sbírají pro svou kolej, její bodový stav jimi nijak neovlivní.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací